Skip links

Informace související se zpracováním osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“).

Správcem osobních údajů je Mgr. et Mgr. Zdeněk Trávníček, advokát, IČ 08268207, se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel.: +420 606 605 665, email: info@aktaro.cz nebo Mgr. Vojtěch Rossmanith, advokát, IČ 17188351, se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel.: +420 725 097 094, email: info@aktaro.cz, podle toho, kdo s Vámi byl v kontaktu při sdělování Vašich údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva o poskytnutí právní služby a opatření přijatá před jejím uzavřením na žádost subjektu údajů, plnění zákonných povinností správce, nevyhnutelnost pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Účelem zpracování osobních údajů je příprava k možnému uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby (odpověď na zaslanou poptávku přes kontaktní formulář a další jednání o smlouvě), poskytování právních služeb na základě smlouvy o poskytnutí právní služby, plnění povinností dle příslušných předpisů upravujících výkon advokacie a dalších povinností dle právních předpisů vč. předpisů upravujících účetní a daňovou problematiku.

Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (soudy, úřady apod.), další příjemci dle potřeb a pokynů klienta, třetí strany ve smluvním vztahu se správcem v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů či za účelem naplňování oprávněných zájmů správce (vedení účetnictví, fakturace apod.).

Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů, soudů, správních orgánů, znalců, z veřejných rejstříků, z internetu a jiných veřejně přístupných zdrojů informací, spolupracujících osob.

Osobní údaje nejsou ze strany správce zpřístupňovány příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytnutí právní služby a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a GDPR.

Subjekty údajů mají právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta nejsou zpracovávány na základě souhlasu.
V případě, že bude klient nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace pro spotřebitele

Případný spotřebitelský spor, ke kterému by mezi námi došlo ze smlouvy o poskytnutí právní služby a nepodařilo by se nám jej vyřešit, můžete v rámci mimosoudního řešení nahlásit na Českou advokátní komoru, která je orgánem pro řešení sporů mezi spotřebitelem a advokátem.